Catawba

Individual Game-by-Game Summaries


Total Tackles Game-by-Game


2006 Catawba Football Catawba Total Tackles Game-by-Game (as of Nov 11, 2006) All games TOTAL TACKLES UA-A TOT WSSU LC VSU MHC NEW C-N TC WU PC LRC R.Ellington DL...... 37-37 74 4-3 1-1 8-3 0-10 8-5 2-4 4-2 3-4 2-3 5-2 C.McAfee LB......... 35-27 62 2-0 3-1 0-4 DNP 2-3 10-4 5-3 1-4 5-5 7-3 T.Presley DB........ 35-24 59 5-4 2-0 0-1 2-3 7-5 7-1 4-1 4-6 1-2 3-1 J.Brown LB.......... 29-28 57 1-4 1-2 - 5-5 3-1 2-5 5-4 5-1 3-5 4-1 L.Sconyers LB....... 23-31 54 1-4 4-0 1-1 0-5 3-3 5-4 2-2 1-7 4-4 2-1 B.McIntyre DB....... 17-21 38 2-1 1-1 0-2 1-8 0-1 2-1 5-3 3-0 2-1 1-3 J.House DL.......... 10-22 32 0-3 0-1 2-0 1-7 1-2 0-1 3-2 0-2 2-3 1-1 M.Huntley DL........ 13-18 31 DNP - - 2-2 3-0 3-6 1-1 0-3 4-6 - D.Locklear DL....... 11-18 29 2-3 0-1 5-2 1-8 1-2 2-2 DNP DNP DNP DNP J.Carpenter DB...... 15-11 26 2-2 1-0 3-1 3-2 - 2-0 2-0 0-2 1-3 1-1 T.Porter DL......... 8-13 21 1-1 2-0 0-3 1-3 - 1-3 DNP - 2-3 1-0 A.Cromartie DL...... 8-9 17 1-1 2-1 0-1 0-1 2-1 1-4 - - 2-0 - M.Fair DL........... 3-13 16 1-1 0-1 0-1 - 1-0 0-2 0-2 0-2 0-4 1-0 C.Morman DB......... 9-6 15 0-2 DNP 1-0 1-0 3-1 - - 2-2 0-1 2-0 W.Andrews DB........ 4-8 12 0-1 1-1 0-1 - - - 0-1 1-3 2-0 0-1 K.Brown DB.......... 7-5 12 - - 3-0 0-1 - DNP - 1-0 1-2 2-2 J.Samolu LB......... 4-7 11 1-0 0-2 0-2 0-1 - 0-2 - 1-0 2-0 - G.Smith DL.......... 4-7 11 1-0 - - - 1-0 0-2 0-2 0-1 0-2 2-0 T.Glover DB......... 3-8 11 1-0 2-1 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 DNP DNP DNP B.Noah.............. 6-4 10 2-0 0-2 0-1 - 1-0 0-1 2-0 - - 1-0 J.Gray DB........... 3-5 8 - 1-2 2-1 0-1 - - - - 0-1 - C.Noel DB........... 5-1 6 - 2-0 - - 2-0 1-1 DNP DNP - - D.Granzyk........... 3-3 6 1-0 - 1-1 - - 0-1 - 1-0 0-1 - L.Ager LB........... 4-2 6 - 4-1 - 0-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP M.Sheets DB......... 3-3 6 - 1-2 0-1 - 1-0 - - - 1-0 - J.Frey DL........... 0-4 4 DNP - 0-3 DNP DNP DNP DNP 0-1 DNP DNP EJ Branch........... 2-2 4 - - - - - 0-1 - - 1-0 1-1 A.Andrews DB........ 1-3 4 DNP 0-1 1-2 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP T.Steele............ 1-2 3 - 0-1 - DNP DNP - - - - 1-1 T.Smith LB.......... 2-1 3 - - 1-0 - DNP DNP 1-0 0-1 DNP DNP J.Mcintyre DL....... 2-1 3 - 1-0 0-1 DNP DNP DNP 1-0 DNP - - K.Fisher............ 1-1 2 - - - - - 1-0 - 0-1 DNP - A.Strong............ 2-0 2 1-0 - - - - - - - - 1-0 J.Mitchell.......... 2-0 2 - - - - - - 2-0 - - - B.Johnson........... 2-0 2 - - - - - - - 1-0 1-0 - M.Glenn DB.......... 2-0 2 - DNP 2-0 DNP DNP DNP DNP DNP - DNP DJ Gill............. 2-0 2 - 1-0 - - - - - 1-0 - DNP W.Pender DL......... 0-2 2 - - 0-1 DNP DNP DNP DNP - - - W.Reedy............. 1-0 1 - - - - - - - - - 1-0 A.Hall.............. 0-1 1 - DNP - 0-1 - - - - - - K.Hamaker........... 1-0 1 - 1-0 - - - - - - - - L.Johnson........... 1-0 1 - - - - - - - - - 1-0 H.Carnes............ 0-1 1 - - - - DNP - - 0-1 - - D.Hoyle............. 0-1 1 - 0-1 - - - - - - - -

Rushing/Receiving Game-by-Game


2006 Catawba Football Catawba Rushing/Receiving Game-by-Game (as of Nov 11, 2006) All games RUSHING No-Yds/TD WSSU LC VSU MHC NEW C-N TC WU PC LRC J.Cuthbertson RB.... 65-421/4 - 9-39/1 2-2/0 - DNP 1--4/0 - 2-5/0 24-161/0 27-218/3 K.Fisher TB......... 104-269/4 19-57/3 1-9/0 16-58/1 12-24/0 19-70/0 13-24/0 14-15/0 7-4/0 DNP 3-8/0 R.Robinson RB....... 31-96/1 4--3/0 4-23/1 5-15/0 5-31/0 DNP 1-5/0 3-4/0 - 2-0/0 7-21/0 T.Steele RB......... 11-42/1 - 9-42/0 2-0/1 DNP DNP - - - - - B.Roach QB.......... 27-25/1 2--3/0 1-9/0 1-4/0 7-11/1 4--13/0 1--4/0 - 5-8/0 4--5/0 2-18/0 B.Snyder QB......... 6-20/0 DNP 4-16/0 - DNP - DNP DNP DNP 2-4/0 DNP W.Andrews........... 1-12/0 - - - 1-12/0 - - - - - - L.Johnson WR........ 2-11/0 - - - - - - - - - 2-11/0 D.Granzyk FB........ 4-5/0 - - - 2--1/0 1-7/0 - 1--1/0 - - - J.Tabor FB.......... 1-5/0 - - - - - - - - - 1-5/0 EJ Branch RB........ 1-2/0 - - - 1-2/0 - - - - - - H.Williamson QB..... 1--6/0 DNP 1--6/0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Tm.................. 5--38/0 DNP - 2--5/0 1--23/0 DNP DNP DNP 1--8/0 1--2/0 DNP RECEIVING No-Yds/TD WSSU LC VSU MHC NEW C-N TC WU PC LRC B.Johnson WR........ 47-672/6 3-29/0 4-71/2 7-90/1 2-13/0 4-35/0 3-66/1 12-196/0 6-91/1 1-6/1 5-75/0 L.Johnson WR........ 37-495/3 4-57/0 4-56/0 2-8/0 4-26/0 5-70/1 4-89/1 3-58/1 3-24/0 4-41/0 4-66/0 A.Strong WR......... 30-329/0 4-63/0 1-17/0 2-15/0 3-48/0 4-30/0 7-114/0 3-29/0 5-11/0 1-2/0 - J.Mitchell WR....... 15-221/2 - 2-47/0 4-53/1 2-54/0 1-13/0 2-20/0 3-27/1 - - 1-7/0 K.Fisher TB......... 21-146/0 2-4/0 1-7/0 4-32/0 4-40/0 3-17/0 3-38/0 3-7/0 1-1/0 DNP - J.Cuthbertson RB.... 10-144/0 2-37/0 1-15/0 1-4/0 - DNP - - 4-42/0 1-6/0 1-40/0 D.Granzyk FB........ 4-72/1 2-43/0 - - 1-24/0 1-5/1 - - - - - L.Page WR........... 2-56/1 - - DNP - - - - - - 2-56/1 S.Robinson WR....... 4-54/0 1-8/0 - 1-15/0 DNP - - - 2-31/0 - - R.Robinson RB....... 5-43/0 - 2-8/0 - 1-15/0 DNP - - 2-20/0 - - S.Timmons TE........ 5-36/1 - 1-5/0 - - 1-2/0 1-8/1 - 2-21/0 - - L.Gouveia WR........ 2-20/0 - 1-12/0 1-8/0 - - - - - - - T.Steele RB......... 1-15/0 - 1-15/0 - DNP DNP - - - - - T.Landrum WR........ 1-2/0 - 1-2/0 - - - - - - - -

Return Stats Game-by-Game


2006 Catawba Football Catawba Return Stats Game-by-Game (as of Nov 11, 2006) All games PUNT RETURNS No-Yds WSSU LC VSU MHC NEW C-N TC WU PC LRC L.Johnson...... 9-77 2-64 1--1 1-0 - 1--2 2-9 - - - 2-7 L.Page......... 6-50 - 1-16 DNP - - - 1-12 4-22 - - D.Locklear..... 1-40 - 1-40 - - - - DNP DNP DNP DNP A.Strong....... 1-1 - - - 1-1 - - - - - - KICK RETURNS No-Yds WSSU LC VSU MHC NEW C-N TC WU PC LRC L.Johnson...... 13-334 - - - - 3-110 1-41 3-71 2-34 1-16 3-62 T.Landrum...... 11-241 - 2-39 - 1-26 - 3-52 1-21 - 2-50 2-53 J.Cuthbertson.. 5-61 1-23 - 2-25 2-13 DNP - - - - - L.Page......... 2-37 - - DNP 2-37 - - - - - - R.Robinson..... 1-36 1-36 - - - DNP - - - - - D.Granzyk...... 1-17 - - - - 1-17 - - - - - INT. RETURNS No-Yds WSSU LC VSU MHC NEW C-N TC WU PC LRC C.Morman....... 3-27 - DNP - - - - 1-0 - - 2-27 J.Carpenter.... 2-0 - 1-0 1-0 - - - - - - - T.Presley...... 1-0 - - - - - - - 1-0 - - R.Ellington.... 1-0 - - 1-0 - - - - - - - T.Glover....... 1-1 1-1 - - - - - - DNP DNP DNP L.Sconyers..... 1-12 - - - - - - - - 1-12 - J.House........ 1-3 - - - - - - - - 1-3 - FUMBLE RETURNS No-Yds WSSU LC VSU MHC NEW C-N TC WU PC LRC T.Presley...... 1-61 - - - - - - - - 1-61 - J.Carpenter.... 1-40 - - - - - - - - 1-40 - G.Smith........ 1-9 - - 1-9 - - - - - - - J.House........ 1-7 - - 1-7 - - - - - - -

Sacks Game-by-Game


2006 Catawba Football Catawba Sacks Game-by-Game (as of Nov 11, 2006) All games SACKS UA-A TOT WSSU LC VSU MHC NEW C-N TC WU PC LRC R.Ellington DL...... 8-1 8.5 2.0-10 - 1.0-5 - 1.0-12 1.5-11 1.0-15 1.0-10 1.0-11 - J.House DL.......... 2-1 2.5 - 0.5-2 1.0-5 - - - - - 1.0-12 - A.Cromartie DL...... 2-0 2.0 - - - - 1.0-8 - - - 1.0-8 - J.Brown LB.......... 2-0 2.0 - - - 1.0-1 1.0-6 - - - - - D.Locklear DL....... 1-1 1.5 - 0.5-3 - 1.0-7 - - DNP DNP DNP DNP L.Sconyers LB....... 1-0 1.0 - - - - - 1.0-9 - - - - C.McAfee LB......... 1-0 1.0 - 1.0-7 - DNP - - - - - - J.Mcintyre DL....... 1-0 1.0 - 1.0-11 - DNP DNP DNP - DNP - - T.Porter DL......... 0-1 0.5 - - - - - 0.5-4 DNP - - -

Tackle For Loss Game-by-Game


2006 Catawba Football Catawba Tackle For Loss Game-by-Game (as of Nov 11, 2006) All games TACKLES FOR LOSS UA-A TOT WSSU LC VSU MHC NEW C-N TC WU PC LRC R.Ellington DL...... 10-7 17 2-10 - 2-6 2-11 3-14 2-11 3-19 1-10 1-11 1-1 J.Brown LB.......... 4-4 8 - 1-2 - 3-5 1-6 - 1-2 - 1-2 1-1 J.House DL.......... 3-5 8 - 1-2 1-5 1-10 1-1 1-1 1-2 - 1-12 1-1 C.McAfee LB......... 6-2 8 - 1-7 1-2 DNP - 2-4 2-3 1-1 - 1-1 B.McIntyre DB....... 3-4 7 - 1-2 - 1-3 - 1-4 2-4 1-2 - 1-1 L.Sconyers LB....... 6-1 7 2-8 1-3 - - 1-3 2-11 - - - 1-3 T.Porter DL......... 3-1 4 1-2 - - 1-5 - 1-4 DNP - 1-3 - A.Cromartie DL...... 2-1 3 - 1-1 - - 1-8 - - - 1-8 - D.Locklear DL....... 1-2 3 - 1-3 - 2-8 - - DNP DNP DNP DNP M.Fair DL........... 0-2 2 - 1-0 - - - 1-0 - - - - J.Carpenter DB...... 0-1 1 1-1 - - - - - - - - - J.Samolu LB......... 0-1 1 - 1-1 - - - - - - - - J.Mcintyre DL....... 1-0 1 - 1-11 - DNP DNP DNP - DNP - - W.Pender DL......... 0-1 1 - - 1-1 DNP DNP DNP DNP - - - K.Brown DB.......... 1-0 1 - - - - - DNP - 1-1 - - T.Presley DB........ 0-1 1 - - 1-2 - - - - - - - M.Sheets DB......... 0-1 1 - 1-1 - - - - - - - -

Fumbles Game-by-Game


2006 Catawba Football Catawba Fumbles Game-by-Game (as of Nov 11, 2006) All games FUMBLES No-Lost WSSU LC VSU MHC NEW C-N TC WU PC LRC Tm.................. 3-1 DNP - 1-0 1-1 DNP DNP DNP 1-0 - DNP B.Roach QB.......... 2-1 - - - - 2-1 - - - - - L.Johnson WR........ 2-1 1-0 - - - - 1-1 - - - - B.Johnson WR........ 2-1 1-1 - - - - - - 1-0 - - T.Steele RB......... 1-1 - - 1-1 DNP DNP - - - - - J.Cuthbertson RB.... 1-1 - 1-1 - - DNP - - - - - K.Fisher TB......... 1-1 - 1-1 - - - - - - DNP - H.Williamson QB..... 1-1 DNP 1-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP R.Robinson RB....... 1-1 1-1 - - - DNP - - - - - FUMBLES FORCED Number WSSU LC VSU MHC NEW C-N TC WU PC LRC R.Ellington......... 4 1 - 1 - 1 - - - 1 - A.Cromartie......... 2 - 1 - - - 1 - - - - B.McIntyre.......... 2 1 - - - - - 1 - - - C.McAfee............ 1 - - - DNP - - - - 1 - T.Presley........... 1 - - - - - 1 - - - - J.House............. 1 - - 1 - - - - - - - J.Brown............. 1 - - - 1 - - - - - - M.Fair.............. 1 1 - - - - - - - - - J.Carpenter......... 1 - - 1 - - - - - - - J.Samolu............ 1 - - - - - - - 1 - - FUMBLES RECOVERED Number WSSU LC VSU MHC NEW C-N TC WU PC LRC J.Carpenter......... 3 - - - - 2 - - - 1 - M.Fair.............. 1 - 1 - - - - - - - - G.Smith............. 1 - - 1 - - - - - - - B.Johnson WR........ 1 - - - - - - - - 1 - J.Brown............. 1 - - 1 - - - - - - - J.House............. 1 - - 1 - - - - - - - M.Huntley........... 1 DNP - - - - 1 - - - - T.Presley........... 1 - - - - - - - - 1 - C.McAfee............ 1 - 1 - DNP - - - - - - M.Sheets............ 1 - 1 - - - - - - - - R.Ellington......... 1 1 - - - - - - - - - J.Samolu............ 1 - - - - - - - 1 - - D.Locklear.......... 1 - - 1 - - - DNP DNP DNP DNP L.Sconyers.......... 1 - - - - - - 1 - - -

Passing Game-by-Game


2006 Catawba Football Catawba Passing Game-by-Game (as of Nov 11, 2006) All games #8 B.Roach Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack Yds ----------------------------------------------------------------------- Winston-Salem St...... 26 18 1 69.2 241 0 39 1 3 Livingstone........... 18 15 1 83.3 235 2 48 0 0 Virginia St........... 39 22 1 56.4 225 2 23 0 0 Mars Hill............. 38 17 2 44.7 220 0 42 1 3 Newberry.............. 35 18 2 51.4 157 2 33 2 13 Carson-Newman......... 37 20 2 54.1 335 3 53 1 4 Tusculum.............. 45 24 2 53.3 317 2 41 0 0 Wingate............... 51 25 4 49.0 241 1 23 2 15 Presbyterian.......... 21 7 2 33.3 55 1 28 2 11 Lenoir-Rhyne.......... 29 12 2 41.4 224 1 41 0 0 TOTALS................ 339 178 19 52.5 2250 14 53 9 49 #15 B.Snyder Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack Yds ----------------------------------------------------------------------- Livingstone........... 5 4 0 80.0 20 0 12 1 7 Presbyterian.......... 2 0 0 0.0 0 0 0 1 12 TOTALS................ 7 4 0 57.1 20 0 12 2 19 #83 B.Johnson Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack Yds ----------------------------------------------------------------------- Newberry.............. 1 1 0 100.0 15 0 15 0 0 Wingate............... 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 Lenoir-Rhyne.......... 1 1 0 100.0 20 0 20 0 0 TOTALS................ 3 2 0 66.7 35 0 20 0 0 #4 A.Strong Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack Yds ----------------------------------------------------------------------- Wingate............... 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 TOTALS................ 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0